Vypracovanie plánu BOZP

 

   Vypracovanie plánu BOZP upravuje NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. V súlade s týmto nariadením je stavebník povinný zabezpečiť pred zriadením staveniska vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s § 3, § 4 a následne s § 5.

   V rámci plánu BOZP sa  ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, zvláštna pozornosť sa venuje osobitným opatreniam pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 uvedeného NV.

 

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä: 

 

V zmysle tohto NV vypracovanie plánu BOZP zabezpečuje koordinátor projektovej dokumentácie. Ide o osobu odborne spôsobilú v stavebníctve v súlade so Zákonom 50/1976 Zb. (Stavebný zákon - ustanovenia § 45 a § 46). V zmysle uvedeného koordinátorom dokumentácie môže byť stavebníkom poverený projektant.